نمونه گیری از بتن و نحوه گزارش

نمونه گیری از بتن آزمایش هایی که بر روی نمونه ای از بتن انجام می شود تنها بیانگر بتنی است که در آن محل خاص از سازه قرار دارد. بنابراین ضروری است که به اندازه کافی نمونه گرفته شود تا بتواند نماینده کل بتن تحت بررسی باشد. نمی توان فرض [...]

بیشتر بخوانید
X